Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2653 a části pozemku parc. č. 2571/3 v k. ú. Stodůlky

Od: 21. 02. 2024 Do: 08. 03. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-11815/2024 Ros.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení