Sazebník úhrad za informace poskytované

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(platný od 15.4.2023)

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1)  náklady na pořízení kopií (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4

jednostranná kopie

2,00 Kč

 

 

oboustranná kopie

3,00 Kč

 

formát A3

jednostranná kopie

3,00 Kč

 

 

oboustranná kopie

6,00 Kč

 

barevná

formát A4

jednostranná kopie

  15,00 Kč

 

 

oboustranná kopie

  20,00 Kč

 

formát A 3

jednostranná kopie

  25,00 Kč

 

 

oboustranná kopie

  42,00 Kč

 

2)  za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou ÚMČ Praha 13 za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

3)  náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan) 

 

formát A 4

jednostranná

  2,00 Kč

 

 

oboustranná

  4,00 Kč

 

 

formát A 3

jednostranná

  3,00 Kč

 

 

oboustranná

  4,00 Kč

4)  anonymizace osobních údajů 

 

formát A 4

jednostranná

  3,00 Kč

 

 

oboustranná

  6,00 Kč

 

 

 

 

 

5)  náklady na pořízení velkoformátových kopií

černobílá

formát A 0

(po přepočtu na formát A4)

 

  160,00 Kč

  10,00 Kč

 

formát A1

 

  140,00 Kč

 

formát A2

 

  44,00 Kč

barevná

formát A 0

(po přepočtu na formát A4)

 

  300,00 Kč

  19,00 Kč

 

formát A1

 

  165,00 Kč

 

formát A2

 

  60,00 Kč

 

Čl. II

Náklady na opatření technických nosičů dat

1)  1 ks CD  16,00 Kč

2)  1 ks  DVD  18,00 Kč

3)  1 ks  flash disk  dle aktuální pořizovací ceny

4)  Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována

 

 Čl. III

Náklady na odeslání informací žadateli

1)  poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle aktuálního sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

2)  V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1)  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 250,- Kč., odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců ÚMČ Praha 13 podle schváleného rozpočtu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2)  Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

Čl. V

Ostatní ustanovení

1)  Pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informací jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

2)  Výsledná cena nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti je součtem dílčích cen dle sazebníku.

3)  Žadatel může úhradu provést buď bankovním převodem na č.ú. 19-2000875359/0800 u ČS, Praha, variabilní symbol 106/pořadové číslo žádosti, nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet s uvedeným variabilním symbolem anebo v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Prahy 13 v úředních hodinách.

Vytisknout