Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Registrované partnerství

Od 1. 1. 2024 lze vstoupit do registrovaného partnerství na kterémkoliv matričním úřadě v ČR.

Registrované partnerství je trvalé společenství svou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve než učiní toto prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o vstupu do partnerství sepisuje, podepisují partneři/partnerky, matrikář, který prohlášení o vstupu do manželství přijal a tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná. Partnerství se zapíše do knihy partnerství.

Registrované partnerství mohou uzavřít dvě osoby (dvě ženy nebo dva muži), které splňují tyto podmínky:

  • alespoň jedna z nich je státním občanem České republiky
  • nejsou sourozenci nebo příbuznými v linii přímé, tedy nejsou si vzájemně potomkem a předkem
  • obě dosáhly věku osmnácti let
  • obě jsou svéprávné
  • nesmí být v manželství nebo partnerství, které dosud trvá

Platná legislativa:
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Jak postupovat při vstupu do registrovaného partnerství?

Agendu vyřizuje:
Úřad MČ Praha 13
Odbor občansko-správní, oddělení matrik
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Kontakt: Bc. Martina Koloušková, DiS.
Tel.: 235 011 316
E-mail: kolouskovam@praha13.cz

Před vstupem do registrovaného partnerství je nutno vyplnit „Dotazník k registrovanému partnerství“, dotazník je k dispozici na oddělení matrik
Dále je třeba předložit doklady stanovené zákonem.

1. Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

a. rodný list,
b. doklad o státním občanství,
c. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Doklad, který je jinak třeba podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

2. Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.

3. Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

a. rodný list,

b. doklad o státním občanství,

c. doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,

d. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

e. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,

f. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

g. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

h. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a zdržuje-li se trvale v jiném státě, než ve státě, jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu připojí doklad uvedený pod písm. d) tj. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, i z tohoto státu.
Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.
Údaje uvedené v bodě 3 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Pokud je osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, hluchoslepý, němý nebo nemluví nebo nerozumí jazyku, v němž se činí prohlášení o vstupu do partnerství, je nutná při prohlášení o vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka.

Termín prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství se stanoví až po vzájemné dohodě matričního úřadu a osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství. Termíny pro rok 2024 jsou shodné se stanovenými terminy pro svatební obřady, které lze najít na webových stránkách úřadu.

Registrované partnerství lze uzavřít v těchto prostorách:

  • v kanceláři matriky (úterý nebo čtvrtek dle dohody) – zpoplatněno
  •  v obřadní síni (ve stanovených patečních termínech)
  •  na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu. Toto místo by mělo být důstojné, před započetím příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice – zpoplatněno

Pro případy vstupu do partnerství v cizině vydává matriční úřad Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství.
K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství žadatel předkládá
a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
b) rodný list,
c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li
se žadatel trvale v cizině,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého
manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list
zemřelého partnera,
g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna
z předložených matričních dokladů.
Na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář

Správní poplatky

vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000 Kč
vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč
vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3 000 Kč
vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500  Kč

Poplatek se vybírá pouze od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství a jen jednou, pokud se povoluje vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem.
Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma.
Za vydání druhopisu dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300 Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně (1.patro)

Upozornění:
Podle ust. § 34 odst. 3 písm. a) zák. č. 269/2021Sb., o občanských průkazech skončí platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav uplynutím 45 dnů ode dne vzniku registrovaného partnerství a je nutné požádat do 15 dnů ode dne skončení platnosti občanského průkazu o vydání nového.