Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úmrtí, vystavení úmrtního listu

1. Identifikační číslo
—–

2. Kód
—–

3. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí, vystavení úmrtního listu.

4. Základní informace k životní situaci

Úřad MČ Praha 13, odbor občansko-správní, oddělení matrik jako matriční úřad zapisuje úmrtí osob, které zemřely ve správním obvodu MČ Praha 13 a MČ Praha-Řeporyje.

Zápis do knihy úmrtí se provádí na základě

 • listu o prohlídce zemřelého (předepsaný tiskopis)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Úmrtní list může matriční úřad vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká nebo členům rodiny zemřelého (tj. manželovi/manželce, partnerovi/partnerce, jeho rodičům, dětem, sourozencům, prarodičům, vnukům, pravnukům)

b) fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a) – podpis musí být na plné moci úředně ověřen

c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo

d) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině,

e) osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a) až e) musí matričnímu úřadu prokázat:

 • svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • právní nárok na vydání úmrtního listu /např. prokázat rodinnou vazbu k zemřelému příslušnými matričními doklady – rodným či oddacím listem, popř. předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem některého člena rodiny zemřelého, nebo prokázat nárok dle výše uvedených písm. d), e)/.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na ÚMČ Praha 13 lze vyřídit úmrtí, ke kterému došlo ve správním obvodu MČ Praha 13 a MČ Praha-Řeporyje. Úmrtní list vyřizuje matriční úřad do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dní od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů. Oprávněné osobě se doklad předá osobně nebo se jí pošle poštou (doporučenou zásilkou do vlastních rukou).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor občansko-správní, oddělení matrik

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.- 3.patro, dveře č. 445. Použijte vyvolávací terminál.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod

úterý a čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Zvárová, tel. 235011319

Bc. Martina Koloušková, DiS., tel. 235011316

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí vyřizuje (OP, cestovní doklad, cizinci průkaz o povolení k trvalému pobytu)
 • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list), pokud je má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela/manželku, partnera/partnerku)
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

Na oddělení matrik lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:

 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vystavení prvopisu úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
—–

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
—–

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

—–

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při úmrtí

21. Nejčastější dotazy
—–

22. Další informace

Oznamovací povinnost matričního úřadu :

Matriční úřad je povinen při úmrtí státního občana České republiky, nebo cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen trvalý pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:

1) okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědické řízení,

2) České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

Informace k občanskému průkazu pozůstalého manžela/partnera:

Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě
—————-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———–

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba

Bc. Jana Zvárová,

tel. 235011319

e-mail: ZvarovaJ@praha13.cz

Bc. Martina Koloušková, DiS., vedoucí oddělení matrik

tel. 235011316

e-mail: KolouskovaM@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě úmrtí občana ČR v cizině se vyřizuje zápis do zvláštní matriky v Brně a vydání českého úmrtního listu. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze provést na kterékoliv matrice, nezávisle na trvalém pobytu zemřelého či pozůstalého. Před podáním této žádosti doporučujeme telefonicky kontaktovat přímo zvláštní matriku v Brně Telefonní seznam : Brno-střed (brno-stred.cz) nebo matriku, kde se bude žádost podávat, ohledně seznamu dokumentů a daných ověření, které bude třeba matrice předložit.

Duplikát úmrtní listu vystavuje matriční úřad podle místa úmrtí.

Duplikát úmrtní listu ohledně úmrtí osoby, ke kterému došlo v Praze před rokem 1950, vystaví Úřad MČ Praha1.

Za vydání duplikátu úmrtního listu je vybírán správní poplatek 300,-Kč, poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně.