Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte.

4. Základní informace k životní situaci
Podle platné právní úpravy je matkou dítěte vždy primárně žena, která dítě porodila, a to bez ohledu na její biologické rodičovství k dítěti. Otcem dítěte je muž, kterému svědčí jedna z tzv. domněnek otcovství. Tyto domněnky je nutné aplikovat sestupně, tedy první domněnka má přednost před druhou a druhá před třetí.
Druhá domněnka otcovství svědčí muži, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodiče dítěte, pokud jsou zletilí. V případě, že jsou nezletilí, situaci řeší soud v místě trvalého bydliště.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Rodiče dítěte (kteří nejsou manželé) se dostaví na kteroukoliv matriku a učiní souhlasné prohlášení o otcovství. Žena musí být v době prohlášení svobodná nebo rozvedená a od rozvodu uběhlo více než 300 dní.
Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, nelze řešit v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor občansko-správní, oddělení matrik, 3.patro, k vyřízení využijte vyvolávací terminál.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.- 3.patro. Použijte vyvolávací terminál.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.

Kontaktní osoba:
Jitka Hlinovská, matrikářka
tel.: 235 011 460
e-mail: HlinovskáJ@praha13.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:

 • občanské průkazy (cestovní doklady)
 • rodné listy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela
 • matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
 • cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka (nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář), příp. opatřené vyšším ověřením.

V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:

 • občanské průkazy (cestovní doklady)
 • rodné listy
 • rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela
 • matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
 • cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka (nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář), příp. opatřené vyšším ověřením

V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzor souhlasného prohlášení o určení otcovství stanoví vyhláška č.207/2001 Sb., (vzor č. 24, 25 a 26), zápis o určení otcovství vyplní matrikářka za přítomnosti rodičů dítěte.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sepsání zápisu o určení nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud jsou předloženy všechny požadované doklady, je věc vyřízena ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
• Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů je možné podat odvolání a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Magistrátu hl.m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti
Podle ust. § 79a zák. č. 301/2000 Sb., se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Pokud některý z rodičů neovládá český jazyk, je nezbytné, aby byl při souhlasném prohlášení o určení otcovství přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž učiní prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.
Jsou-li rodiče dítěte, či jeden z nich neslyšící, hluchoslepý nebo němý, je nutná při prohlášení o určení otcovství souhlasným prohlášením přítomnost tlumočníka, přítomnost tlumočníka zajišťuje matriční úřad na své náklady.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Určení otcovství tzv. trojdohodou

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba
Jitka Hlinovská, matrikářka,
tel.: 235 011 460
e-mail: HlinovskaJ@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován
29. 12. 2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně svým podpisem stvrdí, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem, zastupitelským úřadem ČR nebo před soudem.
V případě požadavku tlumočení by mělo jít standardně o soudního tlumočníka, pouze v odůvodněných (výjimečných) případech může jít o tlumočníka vzatého do slibu matrikářem.