Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ a vydání „Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“

1. Identifikační číslo
—–
2. Kód
—–
3. Pojmenování (název) životní situace
Manželství a registrované partnerství – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

4. Základní informace k životní situaci
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství případně ke vstupu do registrovaného partnerství je dokladem o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství podle českého práva a český státní občan nebo osoba bez státní příslušnosti, která má povolený pobyt na území ČR jej předkládá při uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství případně zmocněnec těchto osob, na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Snoubenec-žadatel předloží při osobní návštěvě na oddělení matrik vyplněnou žádost (lze vyplnit přímo na odd. matrik) a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutém termínu si pak vyzvedne požadovaný doklad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky žadatele před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vyplněné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství žadatel předloží:

  •  občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
  •  rodný list
  •  výpis z evidence obyvatel o místu trvalém pobytu (lze nahradit OP)
  •  výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  •  úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  •  pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
  •  úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář „ Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ a „Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“ získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství činí 500,- Kč, je splatný při podání žádosti, lze jej uhradit v hotovosti či bezhotovostně přímo na oddělení matrik.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství či vstupu do registrovaného partnerství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
—–
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
—–
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Datovou schránkou lze podat pouze žádost.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • o zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  •  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  •  zákon č. 634/20

18. Jaké jsou související předpisy
o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
—–
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
—–
21. Nejčastější dotazy
—–
22. Další informace
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Na žádost snoubence nebo osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství vícejazyčný standardní formulář (správní poplatek činí 100,- Kč, lze jej uhradit v hotovosti či bezhotovostně)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Manželství – vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
Manželství – uzavření manželství
Registrované partnerství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba
Jana Veverková, matrikářka
tel.: 235011312
e-mail: VeverkovaJ@praha13.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2024
28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
—–