Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydávání duplikátů matričního dokladu

1. Identifikační číslo
—–

2. Kód
—–

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství

4. Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Prahy 13 vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro Městskou část Praha 13 a Městskou část Praha-Řeporyje. Od 1.1.2024 vede rovněž knihy registrovaného partnerství pro Městskou část Praha 13 a Městskou část Praha-Řeporyje.

Matriční doklad je veřejná listina, která obsahuje údaje zapsané v matriční knize. Jedná se o:

1/ rodný list, kterým se prokazuje narození;

2/ oddací list, kterým se prokazuje uzavření manželství;

3/ úmrtní list, kterým se prokazuje úmrtí;

4/ doklad o registrovaném partnerství, kterým se prokazuje registrované partnerství

Originál i druhopis (duplikát) matričního dokladu mají stejnou právní sílu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,

b) pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo

e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osobě odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu.

Matriční úřad vydá fyzické osobě (komukoliv) matriční doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí; u zápisů v matriční knize vedené zvláštní matrikou se tyto lhůty počítají od matriční události.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě, pokud od provedení dotčeného zápisu neuplynuly výše uvedené zákonné lhůty.

Oprávněná osoba může žádost o vydání matričního dokladu podat osobně nebo zaslat matričnímu úřadu písemně, resp. prostřednictvím datové schránky

Požádá-li oprávněná fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oprávněná osoba musí podat písemnou žádost matričnímu úřadu. Pro vydání druhopisu matričního dokladu je vždy příslušný úřad dle místa vzniku matriční události, tj. kde došlo k narození, k uzavření manželství, ke vzniku registrovaného partnerství či k úmrtí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor občansko-správní, oddělení matrik

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 3.patro. Použijte vyvolávací terminál.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod

úterý a čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.

Kontaktní osoba:

Jitka Hlinovská, tel. 235011460

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) průkaz totožnosti žadatele (OP, cestovní doklad, cizinci průkaz o pobytu na území ČR),

b) doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců,

c) doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo pro uplatnění právních nároků v cizině.

d) plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o duplikát.doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání druhopisu (duplikátu) matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na oddělení matrik.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání matriční dokladu je 30 dnů od obdržení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
—–

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

—–

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky (prostřednictvím datové schránky) lze podat pouze žádost.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

· Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

· Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

—–

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud ÚMČ Praha 13 žadateli o vydání druhopisů matričního dokladu nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace Odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 13.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy
—–

22. Další informace

——

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Občan na úřadě – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba

Jitka Hlinovská, matrikářka,

tel. 235011460

e-mail: HlinovskáJ@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Na základě žádosti osoby oprávněné k získání matričního dokladu lze vydat k matričnímu dokladu též tzv. vícejazyčný standardní formulář, který nahrazuje úřední překlad matričního dokladu.

Za vydání vícejazyčného standardního formuláře se hradí správní poplatek ve výši 100,-Kč, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu přímo na oddělení matrik.