Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství, úmrtí a uzavření registrovaného partnerství státních občanů ČR v cizině

1. Identifikační číslo
—–
2. Kód
—–
3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství, úmrtí a uzavření registrovaného partnerství státních občanů ČR v cizině.

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní matrika je matriční úřad, který je pověřen vedením matričních knih a s nimi souvisejících sbírek pro zápisy matričních událostí občanů, ke kterým došlo v zahraničí.
Zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno – střed.
O zápis do zvláštní matriky se žádá v případě:

 • narození státního občana ČR v cizině
 • uzavření manželství státního občana ČR v cizině
 • úmrtí státního občana ČR v cizině uzavření registrovaného partnerství státního občana ČR v cizině

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Členové rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk), sourozenec, zplnomocněný zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, snoubenec, který je státním občanem ČR, případně vypravovatel pohřbu, nebo osoba, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, nebo která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a uzavření registrovaného partnerství občana ČR, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu;
 • zastupitelském úřadu ČR;
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR;
 • v místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR.

Došlo-li k narození, uzavření manželství, úmrtí nebo uzavření registrovaného partnerství státního občana ČR v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan ČR povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.
Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství se státním občanem ČR v zahraničí, je povinen při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami doložit oddací list nebo doklad o partnerství vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou u kteréhokoli zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.
Případně lze žádost podat přímo na oddělení zvláštní matrika, Matričního úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4,
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor občansko-správní, oddělení matrik

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 3. patro. Použijte vyvolávací terminál.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod
úterý a čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.
Kontaktní osoba:
Jitka Hlinovská, matrikářka
tel: 235011460
e-mail: HlinovskaJ@praha13.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
– cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, úmrtí nebo uzavření registrovaného partnerství občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;
– doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);
– další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady – například rodný list (při zápisu manželství), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela/partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).
V případě zápisu dítěte, které je ke dni podání žádosti o zápis do zvláštní matriky mladší 1 roku, lze místo dokladu o státním občanství ČR dítěte předložit u dítěte narozeného

 • za trvání manželství doklad prokazující státní občanství ČR matky nebo otce dítěte ke dni jeho narození
 • mimo manželství doklad prokazující státní občanství ČR matky dítěte ke dni jeho narození.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře obdržíte na oddělení matrik nebo je naleznete zde
https://www.brno-stred.cz/urad-mc/zivotni-situace/matrika/zvlastni-matrika

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího, úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství) se správní poplatek nehradí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy do 30 dnů od obdržení podkladů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
—–
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy
—–
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti
———–
21. Nejčastější dotazy
—–
22. Další informace
——-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě

https://www.brno-stred.cz/urad-mc/zivotni-situace/matrika/zvlastni-matrika

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———–
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba
Jitka Hlinovská, matrikářka
tel. 235011460
e-mail: HlinovskaJ@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Po provedení zápisu do matriční knihy je informace o narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství nebo úmrtí fyzické osoby zapsána do agendového informačního systému evidence obyvatel. V případě zápisu uzavření manželství a zápisu uzavření registrovaného partnerství je případně oznámena do agendového informačního systému cizinců.

 

 

 

kdkdkdsdll

dkdkdskd