Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o podmínkách nabytí státního občanství ČR dítěte v souvislosti s určením otcovství

ÚMČ Praha 13, odd. matrik, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

Informace o podmínkách nabytí státního občanství České republiky dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky (dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky v platném znění (dále jen zákon o státním občanství))

1. Dle ustan. § 7 odst. 1 zákona o státním občanství, dítě nabývá státní občanství České republiky dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně bylo-li souhlasné prohlášení o určení otcovství učiněno před narozením dítěte, dnem narození dítěte pokud je jeho matka:

–    občankou členského státu Evropské unie anebo

–    Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska anebo

–    má trvalý pobyt na území ČR.


2. 
Pokud matka dítěte nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, nabývá dítě státní občanství České republiky dle ustan. § 7 odst. 2 zákona o státním občanství dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících. Takový znalecký posudek lze doložit i dodatečně. Pak dítě nabývá státní občanství zpětně ke dni souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně ke dni narození, pokud bylo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství učiněno před narozením dítěte.


3
. Jestliže rodiče nepředloží výše uvedený znalecký posudek, mohou požádat dle ustan. § 28 zákona o státním občanství Ministerstvo vnitra o udělení státního občanství České republiky ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, v případě, že bylo otcovství určeno ještě před narozením dítěte, ve lhůtě 1 roku ode dne jeho narození pokud určení otcovství státním občanem České republiky nemělo pouze účelový charakter, jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu dítěte a jeho matky na území České republiky nebo zneužití systému státní sociální podpory v České republice.

Při posouzení, zda určení otcovství státního občana České republiky k dítěti cizí státní občanky nemělo pouze účelový charakter, ministerstvo zohlední zejména to, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství,

a) žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu,

b) podílí se na výchově dítěte a

c) plní vyživovací povinnost vůči dítěti.

Tato žádost se podává ministerstvu a lze ji rovněž podat u kteréhokoliv krajského úřadu, v cizině pak u zastupitelského úřadu.

V takovém případě dojde k nabytí státního občanství České republiky dnem převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky zákonným zástupcem dítěte nebo opatrovníkem.