Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Základní informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR – § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

 

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle ust. § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

Prohlášení přijímají krajské úřady podle místa trvalého pobytu fyzické osoby (dále jen „prohlašovatel“).
Pro prohlašovatele s trvalým pobytem na území MČ Praha 13:

Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, odbor občansko-správní,

oddělení matrik – 3. patro, kanceláře č. 426, 427, 158 00  Praha 5.

K nabytí občanství po učinění prohlášení dojde, pokud prohlašovatel splňuje tyto podmínky:

a) má na území České republiky povolen trvalý pobyt,

b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,

c) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Prohlášení může učinit prohlašovatel nejpozději do 3 let od dosažení 18 let věku.

Upozornění

K nabytí státního občanství České republiky dle § 35 je nezbytné, aby prohlašovatel převzal listinu o nabytí státního občanství České republiky před dovršením 21 let.

V případě převzetí listiny až po dosažení věku 21 let prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyde.

Vzhledem k tomu, že vyřízení záležitosti může trvat v závislosti na dalším šetření na odboru azylové a migrační politiky MV ČR v některých případech 2 až 3 měsíce, doporučujeme proto učinit prohlášení
o nabytí státního občanství ČR nejpozději 3 měsíce před dosažením věku 21 let.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

c) doklad o bezúhonnosti ve státech (výpis z rejstříku trestů z cizích států), ve kterých po dosažení věku
15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,

d) doklady prokazující faktické zdržování se na území ČR po dobu nejméně alespoň dvou třetin povoleného pobytu, a to např.: vysvědčení ze základní, střední, vysoké školy; potvrzení o absolvované praxi, příp. potvrzení zaměstnavatele; očkovací průkaz; potvrzení z evidence Úřadu práce, příp. další doklady. 

Pokud prohlašovatel předkládá výše uvedené cizojazyčné matriční doklady v originále nebo úředně ověřené fotokopii, musí být úředně přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem a musí mít náležitosti veřejné listiny.

Postup:

Přijetím prohlášení je zahájeno správní řízení.

Úřad si vyžádá výpis z evidence rejstříku trestů a vyjádření ministerstva vnitra (OAMP) k délce povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky, ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství ČR prohlášením. Nejsou-li podmínky splněny, rozhodne úřad (ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), že prohlašovatel státní občanství ČR nenabyl.

Jsou-li podmínky splněny, úřad vydá podle zákona doklad „Listinu o nabytí státního občanství České republiky“. K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství ČR.

Správní poplatek činí 500,- Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)