Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna jména a příjmení povolením

1. Identifikační číslo
—–
2. Kód
—–
3. Pojmenování (název) životní situace
Jméno a příjmení, změna jména a příjmení povolením

4. Základní informace k životní situaci
Jméno, popř. jména, nebo příjmení, popř. více příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost může podat:
1. Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky.
2. Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
1) Povolení změny jména
a) změna jména se nepovolí
 žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak
 žádá-li fyzická osoba o změnu na jméno neexistující
 žádá-li fyzická osoba o změnu jména na jméno zkomolené
 žádá-li fyzická osoba o změnu jména na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.
 jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

2) Povolení změny příjmení
a) změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
b) změna příjmení se nepovolí
 jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,
 u nezletilého dítěte, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů,
Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů, přičemž dále platí:
 mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,
 mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,
 mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení,
 dovršilo-li nezletilé dítě 12 let, je třeba, aby se změnou svého příjmení souhlasilo.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, jedná-li se o změnu jména nebo příjmení u nezletilého dítěte, je příslušný matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje o žádosti Úřad městské části Praha 1.
Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.
Žádost o povolení změny nebo příjmení obsahuje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické
osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor občansko-správní, oddělení matrik

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 3.patro, Použijte vyvolávací terminál.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod
úterý a čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.
Kontaktní osoba:
Jitka Hlinovská, tel. 235011460

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti o povolení jména, nebo příjmení musí být přiložen:
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmena příjmení.

K žádosti o povolení jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen:
 písemný souhlas druhého rodiče nebo
 pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
Není-li souhlas druhého rodiče činěn před matričním orgánem, který o změně rozduje, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.
Souhlas druhého rodiče se změnou není třeba dokládat, pokud
 druhý rodič zemřel (k žádosti se přiloží jeho úmrtní list)
 byl druhý rodič zbaven práva určit jméno, popř. jména, a příjmení dítěte (k žádosti se přiloží pravomocný rozsudek) nebo
 není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Občan, který žije v manželství cizincem, k žádosti o změnu příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, pokud se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince, to neplatí, pokud má cizinec povolen pobyt na území ČR.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
https://www.praha13.cz/file/t8p1/Zadost-o-zmenu-jmena-prijmeni.doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Zákon o správních poplatcích (položka 11) stanoví tyto poplatky:

Za vydání povolení změny
 příjmení hanlivého nebo směšného ………………200,-Kč
 příjmení cizojazyčného………………………………….300,-Kč
 na dřívější příjmení……………………………………….300,-Kč
 jména nebo příjmení v ostatních případech…..3.000,-Kč
Poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně při podání žádosti.
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých
dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen
jeden poplatek.

Osvobození od poplatku
 změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech
 jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví
 změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
—–
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř. jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nových dokladů totožnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy
—–
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti
Dle ust. § 79a zákona o matrikách se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popř. jména nebo příjmení, popř. více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v ČR, rovněž pokud úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10.000,-Kč.

21. Nejčastější dotazy
—–
22. Další informace
Dle ust. § 61 odst. 1 zákona o matrikách fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popř. jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.
Dle ust. § 68 odst. 1 zákona o matrikách fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popř. více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě
https://www.mvcr.cz/změna jména a příjmení

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Změna příjmení po rozvodu manželství.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba
Jitka Hlinovská, matrikářka,
tel. 235011460
e-mail: HlinovskáJ@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2024
28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Změna jména a příjmení při změně pohlaví.
Změna jména a příjmení v případě změny pohlaví se řeší dle ust. § 72a zák. o matrikách.
Prohlášení o tom, že bude užívat neutrální jméno popř. jména, a příjmení může učinit fyzická osoba, u níž byla zahájena léčba pro změnu pohlaví u kteréhokoliv matričního úřadu. Přílohou prohlášení je potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení léčby pro změnu pohlaví.
Fyzická osoba, jejíž léčba pro změnu pohlaví byla ukončena, může u kteréhokoliv matričního úřadu prohlásit, že bude užívat jiné jméno, popř. jména, a příjmení odpovídající novému pohlaví. Přílohou prohlášení je potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení léčby pro změnu pohlaví.
Vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení či ukončení léčby změny pohlaví stanoví vyhláška č. 207/2001Sb.
Změna jména, popř. jmen a příjmení v souvislosti se změnou pohlaví nepodléhá správnímu poplatku.