Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Povolení zvláštního užívání komunikace: Vyhrazené parkování pro osobu těžce zdravotně postiženou ZTP nebo ZTP/P

Prodloužení povolení

Co je potřeba

 • Vyplněnou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle 25 odst. 6 písm. c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /vyhrazené parkování pro osobu těžce zdravotně postiženou – prodloužení/
 • kopii osvědčení o registraci vozidla (technického průkazu) – při změně registrační značky

V případě, že místně příslušný Úřad práce vydá nové platné rozhodnutí o přiznání průkazu označeného symbolem  ZTP nebo ZTP/P je nutné doložit:

 • kopie předmětného rozhodnutí
 • kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P a evropský parkovací průkaz (modrá karta označující vozidlo, které užívá držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P)

Postup

 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace a další potřebné dokumenty do podatelny
 • občan nehradí správní poplatek, jelikož osoby ZTP a ZTP/P jsou v tomto případě od jeho placení osvobozeny
 • odbor dopravy vydá rozhodnutí k dotčené akci obvykle do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 60 dnů
 • v případě odvolání proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k MHMP prostřednictvím odboru dopravy.

Formulář nového žadatele

Stáhnout

Právní předpisy upravující událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

odkaz na úplné informace

Kde, s kým a kdy zvláštní užívání komunikace konzultovat

Odbor dopravy, 2. patro, kancelář č. 315
v úředních hodinách po, st 8:00-18:00, út, čt 8:00-13:00

Ing. Monika Bouší, tel.: 235 011 401, e-mail: BousiM@praha13.cz

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství
Kongresová 1666/2, Praha 4

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice,
tel.: 257 015 153