Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání občanského průkazu

 • občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky
 • občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena
 • občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let
 • občanský průkaz lze vydat občanovi, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky

Typy občanských průkazů a jejich platnost

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými údaji

 • vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanům starším 15 let s platností na 10 let, po dovršení 15 let je občan povinen požádat o občanský průkaz nejpozději do 30 dnů
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let
 • v případě změny některého údaje zapsaného v občanském průkazu (např. místo trvalého pobytu, změna stavu, pokud je v dokladu uveden) je nutné občanský průkaz vyměnit, uplynutím 45 dnů ode dne změny skončí jeho platnost

Dočasné občanské průkazy bez strojově čitelných údajů

 • jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými prvky z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu, či jiné mimořádné události, občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se vydávají s dobou platnosti na 5 měsíců
 • doba platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR
 • převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost podána

Kdo je oprávněn v této situaci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými údaji žádá

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce s rodným listem, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, ředitel zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc, k žádosti předkládá rodný list dítěte
 • občan jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník určený soudem nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven

Příjem žádostí o vydání občanského průkazu, spolu s předáním vyhotoveného dokladu u imobilních občanů  se zajišťuje v místě jejich pobytu, na základě oprávněného požadavku, v předem domluveném termínu, formou off-line výjezdového pracoviště.

Občané se prokazují platným dokladem totožnosti spolu s dokladem o změnách osobních údajů, případně hradí stanovený správní poplatek.

Jaké doklady je třeba předložit

 • k žádosti prvního občanského průkazu občana, který dosáhl věku 15 let je povinen svoji totožnost doložit rodným listem či platným cestovním dokladem ČR
 • k vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, občan předkládá doklad o státním občanství, rodný list a matriční doklad o rodinném stavu
 • v případě, že žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR doloží rodný list a doklad o státním občanství nebo platný cestovní pas
 • při výměně občanského průkazu za stávající (končící platnost, změna údajů, apod.) je třeba předložit dosavadní občanský průkaz; pokud občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz (například z důvodu ztráty nebo odcizení), musí předložit rodný list či průkaz totožnosti (rozumí se doklad, který je veřejnou listinou, ve kterém jsou vedeny údaje o žadateli, umožňující jeho identifikaci, a to včetně jeho podoby a údaje o státním občanství)
 • při podání žádosti o dočasný občanský průkaz po nabytí státního občanství, občan předkládá vyplněnou žádost, dvě stejné fotografie a doklad o státním občanství, správní poplatek 200 Kč
 • všechny doklady musí být doloženy v originále nebo v ověřené kopii

Formuláře a žádosti

Při podání žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými údaji občan formulář nevyplňuje, žádost pořizuje úředník elektronicky s využitím údajů vedených v informačních systémech. Formulář se vyplňuje při oznámení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu. Občan předloží doklady potřebné k vydání občanského průkazu, stávající občanský průkaz, cestovní pas, rodný list. Jedná-li se o občana mladšího 15 let, zákonný zástupce předkládá doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Po ověření správnosti osobních údajů se pořídí biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů občanů starších 12 let. Po jejich pořízení se občan podepíše. Podpis se poté digitalizuje a přenese do občanského průkazu. Dalším podpisem občan, popř. jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost údajů v žádosti,   tím dá souhlas ke zpracování. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním.

Kam se obrátit

Žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými údaji

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 bez místní příslušnosti, jedná-li se o občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů nebo ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů a do 24 hodin
 • u Ministerstva vnitra ČR, jedná-li se o občanský průkaz vydávaný ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými údaji

 • občan si může nový občanský průkaz vyzvednout i u jiného úřadu, než u kterého si podával žádost, v takovém případě platí správní poplatek 100 Kč
 • občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána nebo na Ministerstvu vnitra (Na Pankráci 1623/72, Praha 4)
 • občanský průkaz ve lhůtě do 24 hodin pak lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra

Převzetí občanského průkazu

 • občan osobně
 • zákonný zástupce s rodným listem dítěte do 15 let
 • opatrovník, poručník, pěstoun, jedná-li se o dítě do 15 let

Za občana staršího 15 let, může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Občanský průkaz může převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného (legislativně omezené možnosti – omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody), zmocněnec na základě  zvláštní plné moci, označené „Zvláštní plná moc“ včetně oprávněného důvodu, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Aktivace čipu u občanského průkazu

 • při převzetí občanského průkazu si občan může aktivovat kontaktní elektronický čip zadáním deblokačního (DOK) a identifikačního (IOK) osobního kódu pro elektronické využití občanského průkazu, je možná aktivace i bezpečnostního (BOK) kódu
 • je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP nebo občan, kterému brání těžko překonatelná překážka, nezadává si při převzetí DOK, IOK a BOK, elektronický čip je možné aktivovat i v průběhu platnosti občanského průkazu   u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Správní poplatky a jak je lze uhradit

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s biometrickými údaji

 • vyhotovení občanovi staršímu 15 let ve lhůtě 30 dnů – bez správního poplatku
 • občanovi mladšímu 15 let – 100 Kč
 • vyhotovení občanovi staršímu 15 let ve lhůtě 5 pracovních dnů – 500 Kč
 • občanovi mladšímu 15 let – 300 Kč
 • vyhotovení občanovi staršímu 15 let ve lhůtě do 24 hodin – 1 000 Kč (vyzvednutí  pouze na Ministerstvu vnitra na Pankráci 72, Praha 4)
 • občanovi mladšímu 15 let – 500 Kč  (vyzvednutí  pouze na Ministerstvu vnitra na Pankráci 72, Praha 4)
 • vydání občanovi staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 200 Kč
 • za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč (vyhotovení v zákonné lhůtě 30 dnů)
 • vyhotovení z osobních důvodů dříve, než půl roku před uplynutím platnosti stávajícího občanského průkazu – 200 Kč
 • převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti – 100 Kč
 • odblokování kontaktního elektronického čipu na vlastní žádost – 100 Kč

Úhrada správního poplatku v hotovosti nebo platební kartou.

Skončení platnosti občanského průkazu

Občanský průkaz končí

 • uplynutím doby v něm uvedené
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • pozbytím státního občanství České republiky
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
 • převzetím nového občanského průkazu
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby)
 • 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
 • 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla
 • 45 ode dne změny pohlaví
 • 45 dnů ode dne změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu

 

Užitečné odkazy a související životní situace:

Za správnost odpovídá:

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Kontaktní osoba

Mgr. Darina Altmanová

Tel.: 235 011 507