Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání občanského průkazu

 • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
 • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů a jejich platnost                                                                         

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • Vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
 • Občanům starším 15 let s platností na 10 let (po dovršení 15 let je občan povinen požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let) .
 • Občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.
 • V případě změny některého údaje zapsaného v občanském průkazu (např. údaje o místě trvalého pobytu, změnu stavu pokud je v dokladu uveden) je nutné občanský průkaz vyměnit jelikož jeho platnost skončí uplynutím 45 dnů ode dne změny.

Dočasné občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

 • jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením,

Kdo je oprávněn v této situaci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji žádá:

 • Občan starší 15 let
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce s rodným listem, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za občana jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník určený soudem nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Jaké doklady je třeba předložit

 • K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který dosáhl věku 15 let je povinen svoji totožnost doložit předložením rodného listu nebo platným cestovním pasem ČR.
 • K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství je třeba předložit rodný list a doklad o státním občanství ČR.
 • Při výměně občanského průkazu za stávající (končící platnost, změna údajů, apod.) je třeba předložit dosavadní občanský průkaz; pokud občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz (například z důvodu ztráty nebo odcizení), musí předložit rodný list nebo průkaz totožnosti (rozumí se doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou vedeny údaje o žadateli, umožňující jeho identifikaci, a to včetně jeho podoby a údaje o státním občanství).
 • Při podání žádosti o dočasný občanský průkaz po nabytí státního občanství občan předkládá vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dvě stejné fotografie a doklad o státním občanství.
 • Všechny doklady musí být doloženy v originále, nebo v ověřené kopii.

Formuláře a žádosti

 • Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie s biometrickými prvky, otisky prstů (od 12 let) a elektronického podpisu.
 • Žádné formuláře žadatel nevyplňuje, žádost pořizuje úředník elektronicky s využitím údajů vedených v informačních systémech. Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.
 • Občan vyplňuje pouze oznámení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu.

Kam se obrátit

 • Žádost o občanský průkaz je možné podat na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22 bez ohledu na trvalý pobyt.
 • Žádost o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze podat také u Ministerstva vnitra, Odbor správních činností, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 ( Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) ).

Převzetí občanského průkazu

Se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • Vyrobený občanský průkaz si občan může převzít u jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Občan si může nový občanský průkaz vyzvednout i u jiného úřadu, než u kterého si podával žádost v takovém případě platí správní poplatek 100 Kč.
 • Občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze vyzvednout také u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 1623/72, Praha 4).
 • Občanský průkaz ve lhůtě do 24 hodin pak lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů:

 • Lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost podána.

Převzetí občanského průkazu občanem:

 • jemuž se vydává
 • zákonným zástupcem do 15 let věku dítěte
 • nebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let

Za občana jehož správnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník.

Za občana staršího 15 let, může OP převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Občanské průkaz může převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného (legislativně omezené možnosti – omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody), zmocněnec na základě  zvláštní plné moci (označenou „Zvláštní plná moc“ včetně oprávněného důvodu) s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Aktivace čipu u občanského průkazu

 • Při převzetí občanského průkazu si občan může provést aktivaci čipu zadáním bezpečnostního (BOK), deblokačního (DOK) a identifikačního (IOK) osobního kódu pro elektronické využití občanského průkazu.
 • Je-li držitelem OP občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, nebo občan, kterému brání těžko překonatelná překážka, nezadává si při převzetí OP BOK, DOK a IOK.
 • Čip je možné zaktivovat při převzetí nebo kdykoliv v průběhu platnosti občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Správní poplatky a jak je lze uhradit

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji – vyhotovení do 30 dnů – ZDARMA
 • Osobám mladším 15 let – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji – vyhotovení do 5 prac. dnů – 500 Kč
 • Osobám mladším 15 let – 300 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji – vyhotovení do 24 hodin – 1 000 Kč
 • Osobám mladším 15 let – 500 Kč
  Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji – vyhotovení do 24 hodin – lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra – Na Pankráci 72, Praha 4.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce – 200 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč (platí pouze pro průkazy vyhotovené v zákonné lhůtě 30 dnů)
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč (Jen v případě kdy je jiný předávající úřad než úřad, který žádost přijal)
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu – 100 Kč
 • Úhrada správního poplatku je možná v hotovosti nebo platební kartou.

Skončení platnosti občanského průkazu

Občanský průkaz končí:

 • uplynutím doby v něm uvedené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • pozbytím státního občanství České republiky,
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
 • převzetím nového občanského průkazu,
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby),
 • 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 • 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 • 45 ode dne změny pohlaví,
 • 45 dnů ode dne změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

 

Užitečné odkazy a související životní situace:

Za správnost odpovídá:

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Kontaktní osoba

Mgr. Darina Altmanová