Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

výkopové práce-ukládání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací, chodníků, zásahy do povrchu komunikací apod.

Co je potřeba

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (výkopové práce-ukládání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací, chodníků, zásahy do povrchu komunikací apod.) 30 dní před požadovaným termínem uzavírky
 • souhlas vlastníka (správce) komunikace – nájemní smlouva nebo písemný souhlas
 • situační plánek, příp. návrh dopravně inženýrského opatření – okótovaný situační nákres s přesným zakreslením záboru (včetně vymezení chodníků, vozovky, požadovaných záborů a jejich šířkových poměrů s ohledem na zachování průchodů či průjezdů), obsahující stávající a navrhované dopravního značení či zařízení (příp. při uzavírce i s návrhem objízdné trasy)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
  Doba
  do 10 dnů 100
  nad 10 dnů 500
  nad 6 měs. 1000
 • v případě zastoupení žadatele – plnou moc/pověření v předmětné věci, popř. i k vyzvednutí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání
 • vyjádření příslušného dopravce, pokud je na dotčené komunikaci provozována linka veřejné hromadné dopravy.

Postup

 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace a další potřebné dokumenty do podatelny, případně zkonzultuje žádost na odboru dopravy
 • občan uhradí správní poplatek v hotovosti či platební kartou na pokladně ÚMČ Praha 13, nebo převodem na účet/složenkou a to po obdržení VS na odboru dopravy
 • odbor dopravy vydá rozhodnutí k dotčené akci obvykle do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 60 dnů
 • v případě odvolání proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k MHMP prostřednictvím odboru dopravy.

Formulář

Stáhnout

Právní předpisy upravující událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vvhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • Vvhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Odkaz na úplné informace

Kde, s kým a kdy zvláštní užívání komunikace konzultovat

Odbor dopravy, 2. patro, kancelář č. 315

v úředních hodinách po, st 8:00-18:00, út, čt 8:00-13:00

Eva Vyskočilová

tel.: 235 011 405, e-mail: VyskocilovaE@praha13.cz

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  

odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství

Kongresová 1666/2, Praha 4