Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení programových dotací v oblasti volného času pro rok 2024

Programové dotace městské části Praha 13

pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času na rok 2024

 

Městská část Praha 13 tímto vyhlašuje programy a podmínky pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času pro r. 2024.

Článek I. – Základní ustanovení

1. Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat. V řízení o poskytnutí dotací podle dále uvedených podmínek se rozdělují finanční prostředky z vlastního schváleného rozpočtu městské části Praha 13, případně z jiných zdrojů financování.

2. Žádosti o dotace mohou podávat fyzické i právnické osoby, které jsou ke dni podání žádosti zaregistrovány v Registru organizací volného času městské části Praha 13 a je možno předpokládat, že budou v r. 2024 vyvíjet činnost zaměřenou na využití volného času obyvatel městské části Praha 13 u všech věkových kategorií v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiných zájmových činností a spolkového života.

3. Podané žádosti o dotaci budou posouzeny k tomu ustanovenou komisí, která u každého projektu navrhne a doporučí poskytnutí nebo neposkytnutí dotace, výši částky a účel použití a předloží tento návrh RMČ.

4. Poskytnutí dotací je odvislé od výše finančních prostředků schválených pro tuto oblast v rozpočtu MČ Praha 13, nebo z jiných schválených zdrojů financování. Nejde o příspěvek nárokový.

5. Konkrétní použití finančních prostředků obdarovaným se řídí účelovým určením dotace uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a lze jej změnit jen za podmínek dále uvedených. Příjemce dotace je povinen ji MČ Praha 13 řádně vyúčtovat. Při nesplnění této povinnosti musí dotaci, nebo její řádně nevyúčtovanou část, vrátit.

Článek II. – Dotační programy pro r. 2024

Program č. 1:
Podpora pravidelné celoroční činnosti neziskových subjektů, které organizují zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé obyvatele Prahy 13 v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiného využití volného času s dominantním působením na území MČ Praha 13

O poskytnutí dotace u tohoto programu lze žádat na hrazení těchto nákladů:
a) nákup zařízení a vybavení pro činnost (sportovních potřeb, hudebních nástrojů apod.);
b) nákup spotřebního materiálu pro činnost;

c) hrazení krátkodobých pronájmů sálů, tělocvičen apod., potřebných pro činnost, (s výjimkou nákladů na provoz prostor v pronájmu od MČ Praha 13);
d) úhradu nezbytných externích služeb přímo spojených s provozovanou činností.

V tomto programu může každý registrovaný subjekt podat pouze jednu žádost. Maximální výše poskytnuté dotace v tomto programu je 30 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek nelze použít na mzdy aparátu ani externích spolupracovníků, pohoštění a investiční náklady. Poskytnutý příspěvek lze použít na krytí nákladů vynaložených na činnost v období od data vyhlášení tohoto programu do konce roku 2024.
Žadatel musí ve své žádosti uvést účel použití poskytnutých finančních prostředků podle uvedeného členění s podrobnějším rozpisem a zdůvodněním v příloze. Pokud mu nebude poskytnuta dotace v plné výši žádané částky, bude účel použití prostředků stanoven podle doporučení dotační komise. O případnou změnu účelu použití dotace je nutno žádat před faktickým čerpáním (nákupem, objednáním služeb apod.) Změněný účel musí být v souladu se shora uvedenými podmínkami programu č. 1.

Program č. 2:
Spolupořadatelství MČ Praha 13 při organizování nekomerčních jednorázových sportovních, kulturních a jiných akcí, pořádaných žadatelem pro občany MČ Praha 13 (akce musí být pro diváky bezplatně veřejně přístupné).

Městská část Praha 13, jako spolupořadatel konkrétní akce, poskytne příspěvek na úhradu přímých nákladů spojených s jejím uspořádáním, např. pronájem prostor, ozvučení, technické zabezpečení, ceny pro účastníky nebo honoráře profesionálních účinkujících. Případně poskytne další nefinanční plnění podle dohody s žadatelem, který akci pořádá (např. poskytne prostory v radnici, zajistí propagaci v rámci Prahy 13 apod.).

Předložená žádost o spolupořadatelství musí obsahovat návrh míry spoluúčasti MČ Praha 13. Ta může být maximálně 15 tis. Kč na jednu akci. V tomto programu může každý subjekt podat více žádostí. Na každou akci musí být podána samostatná žádost, s výjimkou obsahově shodných opakujících se akcí, např. sportovních soutěží, které se liší např. pouze kategorií závodníků nebo datem konání. V tomto případě se podává jedna společná žádost. Dotace může být poskytnuta pouze na akce, které se uskuteční od data vyhlášení tohoto programu do konce roku 2024.

Článek III. – Podmínky udělení dotací

1. Žádosti o dotace se podávají ve formě vyplněného formuláře s povinnými údaji o projektu a rozšiřujícími přílohami dle vlastního uvážení žadatele. Vzory formulářů jsou přílohou tohoto dokumentu, a jsou tedy k dispozici v elektronické podobě na úřední desce ÚMČ Praha 13, dále na http://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu. Registrované subjekty je obdrží e-mailem spolu s oznámením vyhlášení dotačního řízení.

2. Zpracování projektu, na který je žádost podávána, musí být věcné, stručné, výstižné a musí obsahovat tyto závazné údaje: Cíl a obsah projektu, výše požadovaného příspěvku od MČ, účel použití získaných finančních prostředků, dobu kdy má být dosaženo účelu poskytnutí dotace, přínos projektu pro obyvatele MČ Praha 13, položkový rozpis příjmů a výdajů. Žadatel musí uvést i názvy institucí, u nichž jsou nárokovány další finanční prostředky na tento projekt.

3. Žadatel musí před podáním jakékoliv žádosti o dotaci aktualizovat údaje vedené v Registru organizací volného času městské části Praha 13, pokud u nich došlo k jakékoliv změně. Dále musí aktualizovat údaje o své členské základně zasláním Evidenčního listu členské základny.

4. Žádosti, které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti, budou komisí z dotačního řízení vyloučeny.

5. Kritériem pro rozhodování o udělení a výši poskytnuté dotace bude zejména přínos projektu pro městskou část ale i počet občanů Prahy 13 zapojených do činnosti, na kterou se o dotaci žádá, nebo předpokládané množství návštěvníků akce pro veřejnost.

6. U projektů, které budou vybrány k realizaci, bude o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena mezi MČ Praha 13 a žadatelem smlouva.

7. Smlouva o dotaci bude pro žadatele připravena k podpisu do 30 dnů po schválení rozdělení dotací usnesením RMČ a do dalších 30 dnů musí být uzavřena podpisem ze strany žadatele. Smlouva, která nebude uzavřena do 60 dnů po rozhodnutí RMČ se automaticky ruší.

8. Poskytnuté dotace lze čerpat jen v souladu s účelem vymezeným obsahem smlouvy konkretizovaným položkami předloženého rozpočtu schváleného projektu a je nutno ji vyčerpat a vyúčtovat v termínu sjednaném ve smlouvě. Pokud žadatel neuskuteční akce nebo dílčí akce, na které žádal finanční příspěvek, nebo pokud na uskutečněnou akci nevyčerpal celý poskytnutý finanční příspěvek, je povinen jej, nebo jeho nevyčerpanou část, MČ Praha 13 neprodleně vrátit.

9. Žadatelé, kteří dotaci získají, umožní pověřeným pracovníkům MČ Praha 13 průběžnou kontrolu realizace projektu, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce použití poskytnutých finančních prostředků.

10. Příjemci dotace jsou povinni ji vůči MČ Praha 13 vyúčtovat, a to v termínu do 30 dnů po jejím vyčerpání, nejpozději však do data uvedeného ve smlouvě.
Vyúčtování dotace je její příjemce povinen předložit ve formě soupisu výdajů spojených s realizací projektu a to na formuláři, který mu byl zaslán elektronicky a doložit jej originály i fotokopiemi prvotních účetních (daňových) dokladů. Tyto doklady se předkládají nejprve k předběžné kontrole pověřenému pracovníku MČ Praha 13. Po této kontrole si příjemce ponechává označené originály účetních dokladů a MČ Praha 13 jejich fotokopie.
Povinnost předložit vyúčtování je splněna až jeho předáním na podatelnu ÚMČ Praha 13, nebo odesláním prostřednictvím datové schránky. Závěrečnou kontrolu vyúčtování dotací provádí odbor kontroly ÚMČ Praha 13.

11. Pokud žadatel řádně nedoloží doklady o použití dotace v souladu s obsahem smlouvy, předloženým projektem, podmínkami poskytnutí dotace a pokyny pro jeho vyúčtování, má MČ Praha 13 právo na vrácení poskytnutého příspěvku. O povinnosti vrácení dotace nebo její části rozhoduje RMČ. V případě neuspokojivého nebo pozdního vyúčtování předchozí dotace nemusí být žadateli další dotace v následujícím období poskytnuta.

Článek IV. – Průběh dotačního řízení

1. Žádosti o dotace na jednotlivé projekty je možno podávat v termínu od 1. 4. 2024 do 15. 4. 2024. To znamená, že písemné vyhotovení žádostí s přílohami je nutno doručit nejpozději do pondělí 15. 4. 2024 do 18:00 hodin na podatelnu v budově radnice městské části Praha 13, Sluneční nám. 13/2580, Praha 13 – Nové Butovice. Žádost lze za stejných podmínek podat i prostřednictvím datové schránky. Ve stejné lhůtě musí být formuláře žádostí o dotace doručeny i v elektronické podobě (vyplněný původní formulář v programu excel) na adresu: pardubickyb@praha13.cz. takto se posílají pouze formuláře – bez příloh. Podané žádosti a jejich přílohy se žadatelům nevracejí.
2. V termínu do pátku 29. 3. 2024 budou poskytovány informace ke zpracování žádostí asistentem místostarosty Bohdanem Pardubickým (po dohodě na tel. č. 235 011 210 nebo e-mailu pardubickyb@praha13.cz ).

3. Výsledky dotačního řízení budou po rozhodnutí RMČ vyhlášeny do 15dnů – zveřejněním na http://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu.
Žadatelé budou informování o výsledku zprávou na registrovaný e-mail spolu s výzvou k podepsání smlouvy (žadatel, který nemá e-mail, obdrží vyrozumění a výzvu poštou).

Článek V. – Žádosti o finanční příspěvky mimo dotační řízení

Rada MČ Praha 13 při rozhodování o udělení dotací v oblasti volného času rozhodne o výši rezervy ponechané pro uspokojení dodatečných žádostí o finanční příspěvek mimo toto dotační řízení, které však budou přijímány a projednávány jen v závažných a řádně odůvodněných případech a za těchto podmínek:
a) u programu číslo 1 (podpora celoroční činnosti): v případě subjektů, které po uzávěrce dotačního řízení nově vznikly nebo podstatně rozšířily předmět své činnosti, případně dosáhly výrazného nárůstu členské základny;
b) u programu číslo 2 (spolupořadatelství): půjde-li o původně neplánovanou významnou akci a žádost bude podána do 60 dnů před jejím pořádáním;
c) v případě žádosti o příspěvek pro kolektivy a jedince, pokud svou účastí v celostátních nebo mezinárodních sportovních, uměleckých a vědomostních soutěžích reprezentují Prahu 13 a do těchto soutěží se nominovali po uzávěrce dotačního řízení.

O podaných dodatečných žádostech bude rozhodovat RMČ ad hoc.

Tyto podmínky pro udělení programových dotací v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času na r. 2024 byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 13 č. UR 0042/2024 z 12.2.2024 a byly dnešním dnem vyvěšeny na dobu 90ti dnů na úřední desce ÚMČ Praha 13, a dále na http://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu a registrovaným subjektům byly oznámeny elektronicky e-mailem formou hromadné korespondence.

V Praze dne 14.2.2024

Petr Zeman v.r.
místostarosta

Příloha:

Žádost o dotaci v programu č. 1
Žádost o dotaci v programu č. 2