Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Poplatky za psa

Roční sazba poplatku za psa
P E S Za jednoho psa Za každého dalšího psa
 – základní poplatek 1 500 Kč 2 250 Kč
 – chovaný v rodinném domě 600 Kč 900 Kč
 – u důchodce )* nebo osoby starší  65 let 200 Kč 300 Kč
 – právnická osoba )** 600 Kč 900 Kč

)* pobírající pouze důchod bez dalšího příjmu nebo pobírající sirotčí, vdovský, invalidní důchod

)** která je  vlastníkem objektu platí za psa ke hlídání

Kde, s kým a kdy poplatky řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků

kancelář č. 529 – tel. 235 011 411, e-mail: CizaM@praha13.cz

v úředních hodinách (po, st: 8:00 – 18:00 hod.; út, čt: 8:00 – 13:00 hod.)

Osoby osvobozené od poplatku:

  • osoby nevidomé
  • osoby považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách
  • osoby s průkazem ZTP a ZTP/P
  • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  • osoby provozujících útulky pro zvířata
  • osoby kterým povinnost držet psa stanoví zvláštní předpis (zákon o myslivosti apod.)
  • osoby které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity apod.

Dále se neplatí:

  • z vycvičených záchranářských psů s příslušným osvědčením
  • ze psů chovaných k vědeckým účelům v určených zařízeních
  • služebních psů sloužících Policii ČR a Městské policii

Úleva ve výši roční sazby po dobu 2 let  se poskytuje na psa převzatého z některého z pražských útulků.

Platbu poplatku za psa lze provést hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13, hotovostní úhradou složenky na pobočkách České pošty, s.p., nebo České spořitelny, a.s., bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13.

Další informace k poplatkům  

Portál občana – poplatek ze psa