Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ověřování podpisů a listin

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad, který vidimaci či legalizaci provede za obsah listin neodpovídá.

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby. V případě legalizace se fyzická osoba musí dostavit osobně a prokázat se:

  • občanským průkazem nebo cestovním dokladem, jde-li o státního občana ČR
  • cestovním dokladem, průkazem totožnosti občana členského státu EU, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo dokladem opravňujícím k pobytu na území ČR, jde-li o cizince (pokud obsahuje fotografii držitele)
  • identifikačním průkazem vydaným MZV ČR, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (pokud obsahuje fotografii držitele)

Správní poplatek je za jeden podpis činí 50 Kč, za jednu stránku vidimované listiny  30 Kč.

V období červenec-srpen 2024 je v pondělí a ve středu  pauza na oběd od 12.00 do 12.45 hodin.

Děkujeme za pochopení

Občan na úřadě – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Potvrzení o žití

Vážení klienti,
v praxi se objevují rozličné verze vícejazyčných listin označovaných jako Potvrzení o žití pro uplatnění práv v zahraničí, upozorňujeme však, že ne ve všech případech je možné a vhodné provést legalizaci podpisu na takovéto listině.

Shora uvedené potvrzení může být vydáno ve formě úředního formuláře, který obsahuje předtištěné dvojjazyčné, resp. vícejazyčné rubriky pro vyplnění osobních údajů, které jsou pořízeny a současně i vyplněny v českém nebo slovenském jazyce. Jedná se např. o formulář Potvrzení o žití vydávaný Českou správou sociálního zabezpečení, který bude vyplněn v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Za splnění této podmínky lze legalizaci podpisu provést a dokument bude opatřen ověřovací doložkou pro legalizaci.

V případě, že listina, na které žadatel požaduje ověřit podpis, je psána v českém nebo slovenském jazyce a současně v cizím jazyce, avšak tato listina není opatřena úředním překladem do českého jazyka, a nejedná se o shora uvedený vícejazyčný formulář, tj. nelze posoudit, zda cizojazyčný text odpovídá textu psanému v českém nebo slovenském jazyce, legalizace se neprovede (§ 13 písm. e) zákona o ověřování).

Další související informace:

Podmínky pro výplatu důchodu do zahraničí – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Vícejazyčné formuláře Potvrzení o žití jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ – Pro poživatele důchodu | ePortál ČSSZ (cssz.cz).

Pro úplnost uvádíme, že osvědčení o skutečnosti, že je někdo naživu a prohlášení, která by mohla být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky je oprávněn vydat též kterýkoli notář v České republice postupem podle § 72 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 78 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme za pochopení
oddělení matrik

Kontakty
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky
tel. 235011318, 235011270