Zimní údržbu komunikací v Městské části Praha 13 zajišťuje několik subjektů.

Nejvíce komunikací má ve správě Technická správy komunikací hl. m. Prahy. Jejich zimní údržba se zajišťuje v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby komunikací hl. m. Prahy, který byl schválen Radou hlavního města Prahy. Bližší informace, včetně interaktivní mapy zimní údržby komunikací, jsou na webových stránkách TSK hl. m. Prahy (www.tsk-praha.cz). Časové lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu s ustanoveními vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro zajištění schůdnosti pak v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Seznam místních komunikací, které hlavní město Praha vyřadilo ze zimní údržby, je uveden v příloze nařízení hlavního města Prahy č. 18/2010 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

Na komunikacích, které jsou ve správě Městské části Praha 13, odpovídá za zimní údržbu  odbor životního prostředí a odbor majetkový, bytový a investiční Úřadu MČ Praha 13. Zimní úklid je zajištěn prostřednictvím nasmlouvaných úklidových firem.

Samostatnou kategorií pozemních komunikací jsou účelové komunikace. Tyto komunikace mají soukromoprávní povahu a vlastnit je mohou fyzické nebo právnické osoby. Lhůty stanovené výše uvedenými vyhláškami pro místní komunikace (jejichž vlastníkem je obec - hlavní město Praha), pro účelové komunikace neplatí.

Podrobné informace a mapy k zajištění zimní služby na komunikacích ve správě MČ Praha 13 naleznete na: http://www.praha13.cz/Verejna-zelen-v-Praze-13.html

Mapy úklidu pěších komunikací na sídlišti jsou k nahlédnutí v odboru životního prostředí.

Vytisknout