Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu komunikací v Městské části Praha 13 pro vás zajišťuje několik subjektů.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Nejvíce komunikací má ve správě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zajišťuje zimní údržbu v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schváleným Radou hlavního města Prahy. Bližší informace, včetně interaktivní mapy zimní údržby komunikací, jsou na webových stránkách TSK hl. m. Prahy.

Časové lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro zajištění schůdnosti pak v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam místních komunikací, které hlavní město Praha vyřadilo ze zimní údržby, najdete v příloze nařízení hlavního města Prahy č. 18/2010 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor životního prostředí a odbor majetkový, bytový a investiční Úřadu MČ Praha 13

Na komunikacích, které jsou ve správě Městské části Praha 13, odpovídají za zimní údržbu tyto odbory. Zimní úklid je zajišťují prostřednictvím nasmlouvaných úklidových firem.

Samostatnou kategorií pozemních komunikací jsou účelové komunikace. Tyto komunikace mají soukromoprávní povahu a vlastnit je mohou fyzické nebo právnické osoby. Lhůty stanovené výše uvedenými vyhláškami pro místní komunikace (jejichž vlastníkem je obec – hlavní město Praha), pro účelové komunikace neplatí.

Více informací naleznete také zde Zimní služba na pěších komunikacích a úklid posypu.