Vážení občané, na svém zasedání dne 16. dubna 2014 Zastupitelstvo městské části Praha 13  svým usnesením č. 0351/2014 schválilo Závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2013.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13:
- v Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13
- v Informační recepci radnice (vestibul)
- na internetu
www.praha13.cz na Úřední desce - Odbor ekonomický - Závěrečný účet, nebo v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Závěrečný účet.

Ing. David Vodrážka  v. r.
starostaZávěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2013
(roční rozbor hospodaření)I. Hlavní činnost MČ Praha 13

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu

Komentář k příjmům a výdajům

TabulkyII. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem 

Komentář

Tabulky

Přehled pohledávek

Komentář k pohledávkámIII. Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek

Důvodová zpráva a tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb včetně tabulkyIV. Vyjádření auditora

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodařeníV. Roční účetní závěrka

Příloha č. 1 - Rozvaha

Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztrát

Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích       

Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu       

Příloha č. 5 - Příloha       

Příloha č. 6 - 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu       

Příloha č. 7 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření       

Příloha č. 8 - Inventarizační zprávaPoužité zkratky

Zveřejněno: 13.05.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 4680 x
Vytisknout