Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2018

Vážení občané,
na základě § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018.
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 24.4.2019.

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice v informační recepci v přízemí a v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13. Na internetu jej naleznete v oblasti Městská část – Důležité dokumenty nebo v oblasti Úřední deska – Odbor ekonomický.

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018
(roční rozbor hospodaření)

I.Hlavní činnost MČ Praha 13

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu

Tabulky hlavní činnosti

II. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcocských firem

Komentář

Tabulky zdaňované činnosti

III. Příspěvkové organizace MČ Praha 13

Důvodová zpráva a tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – tabulka

IV. Vyjádření auditora

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

V. Roční účetní závěrka za rok 2018

Příloha č. 1 – Rozvaha

Příloha č. 2 – Výkaz zisků a ztrát

Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích

Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 – Příloha

Příloha č. 6 – 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 7 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 8 – Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 9 – Inventarizační zpráva

 

Seznam zkratek