Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření manželství s cizincem

1. Identifikační číslo
—–
2. Kód
—–
3. Pojmenování (název) životní situace
Manželství – uzavření manželství s cizincem.

4. Základní informace k životní situaci
Manželství lze v České republice uzavřít buď před orgánem státu – občanský (civilní sňatek), nebo před orgánem k tomu oprávněné církve (církevní sňatek). Obě formy manželství jsou si rovnocenné. V obou případech se manželství uzavírá veřejně, slavnostní formou a za přítomnosti dvou svědků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Snoubenci předloží při osobní návštěvě na oddělení matrik vyplněný a oběma snoubenci podepsaný Dotazník k uzavření manželství a doloží originály všech potřebných dokladů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00–18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00–13:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“

         snoubenec – občan ČR předloží:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

  Je-li snoubenec občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinen připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

  snoubenec – cizinec předloží:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno. Je-li snoubenec cizinec a zdržuje-li se trvale v cizím státě, než ve státě jehož je občanem, připojí potvrzení i z tohoto státu.
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (cizinecká policie), které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů; to neplatí, jde-li o občana EU, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (tlumočník musí přeložit úředně ověřenou kopii dokladu či originál).

Nemluví-li nebo nerozumí-li snoubenec česky je nutná přítomnost soudního tlumočníka, kterého zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář Dotazník k uzavření manželství získáte také na oddělení matrik ÚMČ Praha 13.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky jsou stanoveny v položce 12 zákona o správních poplatcích a činí:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR – 5 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 3 000 Kč
 • vydání povolení k uzavření manželství mimo určené místo nebo dobu – 3 000 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva MČ Praha – Řeporyje, není-li ani
  jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobyt ve správním obvodě Praha-Řeporyje – 1 000 Kč

Správní poplatky lze uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu přímo na oddělení matrik.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
—–
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadován
Při uzavření manželství je matriční úřad povinen oddělit občanům ČR vyznačenou část občanského průkazu. Občané ČR, kteří mají v občanském průkazu uveden osobní stav, nebo u kterých dojde uzavřením manželství ke změně příjmení, musí poté požádat o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů od převzetí oddacího listu).

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Věc nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
—–
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti
§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy
—–
22. Další informace
Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před
a) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
b) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
c) primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města,
d) poslancem nebo senátorem. Písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství, předloží snoubenci matričnímu úřadu.

Prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá. Požadavek na přítomnost matrikáře se považuje za splněný i tehdy, má-li oddávající odbornou způsobilost matrikáře podle § 9 odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb.

Manželství se uzavírá v místě a čase určeném obcí pro konání slavnostních obřadů. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou městské části.

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka, přítomnost tlumočníka zajišťuje matriční úřad na své náklady

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
Občan na úřadě – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Manželství – vydání Osvědčení k uzavření sňatku
Manželství – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Manželství – uzavření manželství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba
Jana Veverková, matrikářka
tel. 235 011 312
e-mail: VeverkovaJ@praha13.cz

Bc. Martina Koloušková DiS., vedoucí oddělení matrik
tel. 235 011 316
e-mail: KolouskovaM@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován
29. 12. 2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
—–