Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu.

Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Tento poplatek se hradí nezávisle na finančních nárocích vlastníka pozemku (pronájem, výpůjčka atd.). Tedy vedle platby nájmu, případně i pokud vlastník pozemku tento pozemek poskytne jinému uživateli zdarma, místní poplatek se za vyjmenované způsoby užití hradit musí.

Text Poplatek
umístění reklamního zařízení s reklamní plochou do 2 m2 a za umístění mobilního prodejního zařízení 30,-Kč
umístění reklamního zařízení s reklamní plochou nad 2 m2 50,-Kč
umístění stabilního prodejního zařízení 15,-Kč
umístění nápojového automatu 20,-Kč
umístění restaurační zahrádky, za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za prodejní zařízení na tržišti, za umístění stavebního zařízení včetně materiálů, za skládky, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro reklamní akce 10,-Kč
umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 5,-Kč
pro kulturní akce (u akcí, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční příspěvky, se poplatek nevybírá) 4,-Kč
pro sportovní akce a za umístění zařízení cirkusů 2,-Kč
u akcí a umístění zařízení, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční prostředky zdarma

(*   Vlastník pozemku v Praze za jeho užívání neplatí, je od poplatku osvobozen. Ale pronajme-li pozemek, nájemce již platit musí

(** Poplatku dále nepodléhá užívání veřejného prostranství pro akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, vyhrazení trvalého parkovacího místa osobám invalidním, vozům rychlé lékařské pomoci, Městské policie, Policie ČR, Magistrátu apod., při haváriích inženýrských sítí nepřesahující 3 dny, při stavbách hl. m. Prahy aj.

Kde, s kým a kdy poplatky řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků

kancelář č. 531– tel. 235 011 413, e-mail: RajtorovaJ@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

Další informace k poplatkům