Vážení občané,

Zastupitelstvo MČ Praha 13 svým usnesením č. 156

na zasedání dne 14. ledna 2004

schválilo

ROZPOČET

Městské části Praha 13

NA ROK 2004

 

 

 

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu rozdělené na oblasti školství, péče o životní prostředí, sociální oblast atd. jsou Vám k dispozici a k nahlédnutí

v budově Radnice městské části

 •  v Odboru - kancelář zastupitelstva (5.patro¨)
 •  v Ekonomickém odboru (4. patro)
 •  v Informační kanceláři (přízemí¨)
 •   na internetu: www.praha13.cz >úřední deska
 •  na úřední desce před severním vchodem do radnice

 

 

Ing. Karel MOZR, v.r., zástupce starosty MČ Praha 13


 

~0

1.

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2004

 

 

 

~2

USNESENÍ č. 156 z 8. zasedání zastupitelstva MČ z 14.1.2004

    ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13

I. schvaluje

rozpočet MČ Praha 13 na rok 2004 ve výši

 • Příjmy: 383.650.000,- Kč

 • Financování: 4.464.200,- Kč

 • Výdaje: 376.501.300,- Kč

 • Financování: 11.612.900,- Kč

   

plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2004 ve výši

 • Výnosy: 323.569.412,- Kč

 • Náklady: 314.703.299,- Kč

 • Zisk: 8.866.113,- Kč

   

 

II. RUŠÍ

provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2004 schválené usnesením č. 118 ze 7. zasedání zastupitelstva MČ ze dne 8. 12. 2003

 

III. Ukládá

 

 

*

Radě MČ

 

T: 18.02.04

 1. předložit na příští zasedání zastupitelstva koncepci provozování LSPP na Praze 13 v různých alternativách včetně jejich financování

 2. prostřednictvím EKO zapracovat do schváleného rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2004 a poté předložit členům zastupitelstva změny, doplnění a vysvětlení (jak číselné tak slovní), které vyplynuly z proběhlé diskuse zastupitelstva s tím, že blíže nespecifikovaná investiční rezerva polikliniky Lípa ve výši 4,8 mil. Kč (ORJ 548 3519-6121) bude předmětem schválení zastupitelstvem na některém z příštích zasedání

   

 

    Bc. David V o d r á ž k a v.r., starosta

 

Ověřili : Monika Silberová v.r., Antonín Cvekl v.r.

Za správnost: Ivana Svobodová

vedoucí Odboru-Kancelář zastupitelstva

___________________________________________________________________________

Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu  se zákonem o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000Sb. a vyhláškou č. 55 hl.m.Prahy, kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy.

 

Rozpočet je schválen v těchto objemech:

Příjmy:

příjmy ve výši: 383 650 000,-Kč

financování:    4 464 200,-Kč

Příjmy úhrnem: 388 114 200,-Kč

 

Výdaje:

výdaje ve výši:   376 501 300,-Kč

financování:    11 612 900,-Kč

Výdaje úhrnem: 388 114 200,-Kč

 

Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Přebytek financuje splátky jistiny úvěru, které činí pro rok 2004 11 612 900,- Kč a je zapojen do financování navrhovaného rozpočtu ve výdajích. Do financování jsou rovněž zapojeny finanční prostředky spojené s Revitalizací prameniště a údolí Motolského potoka ve výši 4 464 200,-Kč v příjmové části rozpočtu.

 

Rozpočet je koncipován ze tří hlavních částí:

 1. Rozpočet hlavní činnosti podle kapitol včetně přílohy, která podává podrobný přehled o rozpočtech jednotlivých odborů.

   

 2. Rozpočet příspěvkových organizací.

   

 3. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem.

   

 

V příjmové stránce rozpočtu se promítají jednak stanovené ukazatele ze státního rozpočtu ve výši 53 530 000,-Kč, dále z rozpočtu hl m. Prahy ve výši 136 916 000,-Kč a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti, a to ve výši 155 844 000,-Kč.

 

Při sestavování rozpočtu pro oblast školství na rok 2004 se vycházelo z požadavků jednotlivých příspěvkových organizací, resp. základních a mateřských škol. Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2004 se pro odvětví školství počítá s 106 969 600,-Kč včetně 32 (škol a školek) v právní subjektivitě a grantů. Tabulkové přehledy o rozpočtech jednotlivých škol i školek jsou přiloženy. Sumární částky neinvestičních příspěvků byly odsouhlaseny Radou MČ Praha 13 pro základní školy ve výši 41 368 500,-Kč a pro mateřské školy ve výši 17 653 200,-Kč.

 

Pro odvětví zdravotnictví a sociálních věcí včetně Střediska sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou je rozpočtováno 39 757 600,-Kč.

 

Na oblast kultury jsou ve výdajích rozpočtovány prostředky ve výši 10 025 000,-Kč včetně prostředků určených pro Dům kultury Praha 13 (4 395 000,-Kč) a nákladů na televizní vysílání a časopis STOP ve výši 4 200 000,-Kč.

 

V rozpočtu jsou dále rozpočtovány v kapitole 5 a 8 prostředky na investice do bytového a nebytového fondu v celkové hodnotě 27 100 000,-Kč.

 

 

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Prahy 13 na rok 2004

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Prahy 13 na rok 2004 předpokládá celkové výnosy ve výši 323 569 412 Kč při celkových nákladech 314 703 299 Kč.

Roční zisk se předpokládá ve výši 8 866 113 Kč.

Na plánovaných výnosech se podílejí zejména výnosy z nájmů bytů a nebytových prostor (cca 56 % u SF) a tržby z prodeje majetku MČ Prahy 13 (cca 31,7 %).

.

Největší podíl na celkových plánovaných výnosech činí zdaňovaná činnost MČ Prahy 13, a to cca 42,2 %. Jednotlivé podíly SF na těchto výnosech jsou v roce 2004 plánovány u firmy CENTRA cca 31 %. Nejmenší podíl na plánovaných výnosech lze očekávat u firmy Ikon cca 14,6% a Intergate cca12,2%. Tyto dvě SF mají podstatně méně bytových a nebytových domů oproti SF Centra v.o.s.

 

V oblasti nákladů jsou finanční prostředky vynakládány z 33 % na opravy a údržbu bytového fondu. Největší podíl na čerpání finančních prostředků za opravy a údržbu je plánován u firem CENTRA (cca 50,8 %) , IKON (cca 26 %) a Intergate (cca 23 %). Zejména se jedná o provozní údržbu a opravy bytového fondu, generální opravy a náklady na řešení havarijních případů.

 

Celkové plánované náklady k zůstatkové ceně prodaného HIM MČ P.13 činí (cca 31%), k odpisům za bytový fond (cca 15%) a odměna správní firmě (cca 6%).

 

Plán investičních nákladů na rok 2004 byl schválen v následující finanční výši:

 

Centra: 12.300.000,- Kč

Ikon: 1.800.000,- Kč

Intergate: 10.000.000,- Kč

Kabel.televize: 3.000.000,-Kč

______________________________

 

Celkem: 27.100.000,-- Kč plánované investice na rok 2004

 

 

Rozpočet MČ Praha 13 pro rok 2004 byl vytvořen se snahou o hospodárné využití všech dostupných zdrojů MČ. Přesto je nutné v roce 2004 zaměřit pozornost na realizaci prodejů, které nebyly v minulých letech uskutečněny, a to především na prodeje majetku MČ (Luka C a Třebonice). Tím bude následně posílena i příjmová stránka rozpočtu, protože příjmy z prodeje majetku tvoří nedílnou součást naplnění převodů ze zdaňované činnosti.

 

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13

CENTRA

IKON

INTERGATE

ZDAŇ. ČINN. MČ P.13

CELKEM

domy byt. 83

domy byt 43

domy byt. 49

domy byt. 175

domy nebyt. 3

domy nebyt. 0

domy nebyt. 0

domy nebyt. 3

celkem 86

celkem 43

celkem 49

celkem 178

byty 2 275

byty 1 403

byty 1 141

byty 4 819

nebyty 231

nebyty 85

nebyty 119

nebyty 435

ROZPOČET NA ROK 2004 - PŘÍJMY (v tis.Kč)

P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y

SR 2003

Návrh 2004

T ř í d a 1

Poplatky za znečištěné ovzduší

13,0

13,0

Poplatek ze psů

1 500,0

2 000,0

Pobytové poplatky

50,0

30,0

Poplatek za užívání veřejn. prostranství

2 000,0

4 000,0

Poplatky ze vstupného

70,0

30,0

Poplatek z ubytovací kapacity

50,0

30,0

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

2 500,0

2 700,0

Odvod výtěžku z provozování loterií

0,0

1 500,0

Správní poplatky

8 111,5

6 193,0

Daň z nemovitosti

14 000,0

12 000,0

Třída 1 C E L K E M (daňové příjmy)

28 294,5

28 496,0

T ř í d a 2

Příjmy z poskytování

služeb celkem

6 137,7

6 250,0

z toho:

- školství - MŠ

4 645,7

4 600,0

- školství - ZŠ

1 492,0

1 600,0

- sociální ústavy

0,0

50,0

Příjmy z úroků

800,0

1 500,0

Pokuty

889,0

884,0

Nahodilé příjmy

70 025,0

100,0

Splátky půjček od PO

120,0

130,0

Třída 2 C E L K E M (nedaňové příjmy)

77 971,7

8 864,0

T ř í d a 3

Přijaté dary na investice

0,0

0,0

Třída 3 C E L K E M

0,0

0,0

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

106 266,2

37 360,0

T ř í d a 4

Neinvestiční dotace ze SR

49 265,0

53 530,0

Neinvestiční dotace od HMP

126 155,0

136 916,0

Převody z vlast. hosp. činnosti

240 275,3

155 844,0

Třída 4 C E L K E M (dotace)

415 695,3

346 290,0

CELKEM PŘÍJMY (třída 1-4)

521 961,5

383 650,0

Třída 8 - financování

4 551,3

4 464,2

PŘÍJMY CELKEM

526 512,8

388 114,2

ROZPOČET NA ROK 2004 - VÝDAJE (v tis.Kč)

V Ý D A J E - K A P I T O L Y

druh

výdajů

SR 2003

Návrh 2004

01 - Územní rozvoj a rozvoj bydlení

1 825,0

3 300,0

Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj

neinvestiční

25,0

0,0

Komunál.služby a územ. rozvoj

kapitálové

1 800,0

3 300,0

02 - Ochrana život. prostředí

29 474,5

40 788,6

neinvestiční

29 474,5

34 758,6

kapitálové

6 030,0

03 - Doprava

2 817,3

10 124,7

neinvestiční

2 602,0

1 802,0

kapitálové

215,3

8 322,7

04 - Školství

99 276,8

106 969,6

z toho : neinvestiční výdaje celkem

84 406,5

92 269,6

kapitálové výdaje celkem

14 870,3

14 700,0

Odbor školství

43 208,6

46 925,0

z toho:

neinvestiční

28 338,3

32 225,0

kapitálové

14 870,3

14 700,0

Školy v právní subjektivitě celkem

neinv.přísp.

52 291,2

59 021,7

z toho:

ZŠ Brdičkova 1878

neinv.přísp.

5 368,0

5 680,0

ZŠ Bronzova 2027

neinv.přísp.

3 418,0

4 122,1

ZŠ Fingerova 2186

neinv.přísp.

3 386,0

3 980,8

ZŠ Chlupova 1800

neinv.přísp.

1 567,0

1 547,0

ZŠ Janského 2189

neinv.přísp.

3 132,0

4 035,0

ZŠ Klausova 2450

neinv.přísp.

2 922,0

3 868,4

ZŠ Kuncova 1580

neinv.přísp.

3 935,0

4 485,9

ZŠ Mezi školami 2322

neinv.přísp.

3 854,0

3 998,3

ZŠ Mládí 135

neinv.přísp.

2 876,0

3 139,0

ZŠ Mohylova 1963

neinv.přísp.

870,0

1 211,0

ZŠ Trávníčkova 1744

neinv.přísp.

3 929,0

4 573,0

ZŠ Trávníčkova 1746

neinv.přísp.

977,0

728,0

MŠ Běhounkova 2474

neinv.přísp.

895,5

1 028,1

MŠ Běhounkova 2300

neinv.přísp.

602,0

708,7

MŠ Herčíkova 2190

neinv.přísp.

877,0

953,7

MŠ Horákova 2064

neinv.přísp.

832,0

763,6

MŠ Hostinského 1534

neinv.přísp.

724,0

862,8

MŠ Husníkova 2076

neinv.přísp.

560,0

783,5

MŠ Ghlupova 1798

neinv.přísp.

823,4

910,1

MŠ Ghlupova 1799

neinv.přísp.

764,0

810,6

MŠ Klausova 2187

neinv.přísp.

845,0

931,0

MŠ Klausova 2188

neinv.přísp.

898,6

947,9

MŠ Klausova 2449

neinv.přísp.

765,0

797,0

MŠ Mezi školami 2323

neinv.přísp.

725,0

825,5

MŠ Mezi školami 2482

neinv.přísp.

800,0

955,9

MŠ Mohylová 1964

neinv.přísp.

872,0

975,0

MŠ Ovčí Hájek 2177

neinv.přísp.

833,0

938,0

MŠ Podpěrova 1880

neinv.přísp.

866,0

878,7

MŠ Trávníčkova 1747

neinv.přísp.

719,0

874,0

MŠ Vlachova 1501

neinv.přísp.

1 068,6

1 036,5

MŠ Vlasákova

neinv.přísp.

865,0

878,6

MŠ Zázvorkova 1994

neinv.přísp.

722,1

794,0

Místní dům dětí a mládeže

neinv.přísp.

1 180,0

0,0

Opravy dětských hřišť

neinvestiční

1 000,0

0,0

Granty, volný čas mládeže

neinvestiční

1 597,0

1 022,9

V Ý D A J E - K A P I T O L Y

druh

výdajů

SR 2003

Návrh 2004

05 - Zdravotnictví a sociální věci - celkem

37 171,9

39 757,6

Oblast zdravotnictví

neinvestiční

10,0

10,0

kapitálové

3 000,0

4 800,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

neinvestiční

27 561,6

29 053,6

Dům s pečovatelskou službou

kapitálové

0,0

750,0

Středisko sociálních služeb

neinv.přísp.

5 600,3

5 144,0

Životní prostředí

neinvestiční

1 000,0

0,0

06 - Kultura - celkem

10 793,0

10 025,0

Kultura

6 398,0

5 630,0

neinvestiční

4 398,0

4 430,0

kapitálové

2 000,0

1 200,0

Kulturní dům

neinv.přísp.

4 395,0

4 395,0

07 Bezpečnost

613,0

765,0

Požární ochrana SDH

neinvestiční

513,0

640,0

Požární ochrana MČ

neinvestiční

100,0

125,0

08 - Bytové hospodářství a pohřebnictví - celkem

26 790,0

24 965,0

Bytové hospodářství

kapitálové

26 579,0

24 800,0

Pohřebnictví

neinvestiční

191,0

165,0

kapitálové

20,0

0,0

09 - Místní správa - celkem

306 133,4

139 800,8

Zastupitelstva obcí

neinvestiční

4 570,0

4 120,0

Místní správa

301 563,4

135 680,8

z toho:

neinvestiční

127 201,9

131 830,8

kapitálové

174 361,5

3 850,0

10 - Ostatní - celkem

5,0

5,0

Bankovní poplatky

neinvestiční

5,0

5,0

CELKEM VÝDAJE

514 899,9

376 501,3

z toho:

neinvestiční

292 053,8

308 748,6

kapitálové

222 846,1

67 752,7

Třída 8 - financování

 

11 612,9

11 612,9

CELKEM VÝDAJE + třída 8

526 512,8

388 114,2

Odkaz na jiné stránky

Odkaz na jiné stránky

Zveřejněno: 11.05.2004 – Admin Administrator ; Přečteno 2493 x
Vytisknout