Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doklady

Žije užitečných spouští snahy s podnětu přírodu pak spolupráci uzavřenost jádro mizí žili.

 • Veřejná zeleň

  Počátek zeleně ve městech Zeleň ve veřejných prostranstvích se začíná nejvíce uplatňovat od 19. století, kdy dochází k výrazné urbanizaci. Moderní soubory bytových domů se začaly stavět ve 20. a 30. letech 20.stol. pod výrazným vlivem výstavby zahradních měst (Baťův Zlín). Převládal dostatek slunce a zeleně, zástavba byla prosvětlená a provzdušněná. Druhá a třetí generace sídlišť…

 • Ochrana přírody

  Předpokladem kvalitní úrovně života ve městě je mimo jiné ochrana přírody. Důležitá je zejména prevence a šetrné chování na denní bázi. Praha 13 dbá na to, abychom společně vytvořili společnost s ohleduplným přístupem k přírodě. Jedině tak se nám její stav povede zachovat pro naše děti. https://www.praha13.cz/vydani-loveckeho-listku/ https://www.praha13.cz/vydani-rybarskeho-listku/ https://www.praha13.cz/poskytovani-informaci-dle-ustanoveni-%c2%a7-30-odst-1-pism-f-zakona-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi/

 • Odpady

  Harmonogram svozu bioodpadu Stanoviště separovaného odpadu s nádobami na sběr jedlých olejů a tuků Kontejnery na drobný elektroodpad Velkoobjemové kontejnery Mobilní sběr nebezpečného odpadu Zpětný odběr pneumatik Mobilní svoz elektroodpadu Sběrné dvory

 • Založení živnosti

  Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a v souladu s podmínkami stanovenými živnostenským zákonem (ŽZ). Podnikatel (stejně tak odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ)  a nesmí u nich trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 ŽZ). Zvláštními podmínkami provozování živnosti…

 • Vyzvednutí hotových dokladů

    OBČANSKÝ  PRŮKAZ CESTOVNÍ  PAS D A T U M D A T U M Podání       K vyzvednutí Podání      K vyzvednutí 26.03.2024 11.04.2024 27.03.2024 15.04.2024 27.03.2024 12.04.2024 28.03.2024 15.04.2024 28.03.2024 12.04.2024 02.04.2024 17.04.2024 02.04.2024 18.04.2024 03.04.2024 17.04.2024 Vyhotovený doklad  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a…

 • Ověřování podpisů a listin

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad, který vidimaci…

 • Evidence obyvatel

  Vyřízení trvalého pobytu Změna trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to: v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Pokud jste vlastníkem jednotky v osobním vlastnictví, stačí váš občanský průkaz. Vlastnictví…

 • Vydání rybářského lístku

  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství,…

 • Cestovní pas

  než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k žádosti a výdeji o cestovní doklad je potřeba platný občanský průkaz pokud jste nabyli české státní občanství, vezměte si s sebou matriční doklady (listinu o státním občanství a rodný list pokud je již vystaven) žádost o cestovní pas za nezletilou osobu mladší 18 let podává zákonný zástupce, pěstoun…

 • Czech Point

  Czech POINT Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Najdete ho v prvním patře radnice a můžete tu vyřídit ověření podpisu, nechat si udělat výpis z rejstříků (nemovitostí, obchodního, živnostenského i trestního) nebo třeba zjistit, o kolik jste přišli bodů kvůli přestupkům při řízení. Na Praze 13 funguje Czech POINT už od 28….

 • Občanský průkaz

  než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas u občanského průkazu kdy bude výměna za nový v případě, že je ještě platný, předkládáte pouze stávající občanský průkaz pokud vám u stávajícího občanského průkazu uplynula platnost,…