Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Životní prostředí

 • Veřejná zeleň

  Počátek zeleně ve městech Zeleň ve veřejných prostranstvích se začíná nejvíce uplatňovat od 19. století, kdy dochází k výrazné urbanizaci. Moderní soubory bytových domů se začaly stavět ve 20. a 30. letech 20.stol. pod výrazným vlivem výstavby zahradních měst (Baťův Zlín). Převládal dostatek slunce a zeleně, zástavba byla prosvětlená a provzdušněná. Druhá a třetí generace sídlišť…

 • Ochrana přírody

  Předpokladem kvalitní úrovně života ve městě je mimo jiné ochrana přírody. Důležitá je zejména prevence a šetrné chování na denní bázi. Praha 13 dbá na to, abychom společně vytvořili společnost s ohleduplným přístupem k přírodě. Jedině tak se nám její stav povede zachovat pro naše děti. Žádost o povolení pokácení dřevin Oznámení o kácení dřevin

 • Odpady

  Harmonogram svozu bioodpadu Stanoviště separovaného odpadu s nádobami na sběr jedlých olejů a tuků Kontejnery na drobný elektroodpad Velkoobjemové kontejnery Mobilní sběr nebezpečného odpadu Zpětný odběr pneumatik Mobilní svoz elektroodpadu Sběrné dvory

 • Založení živnosti

  Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a v souladu s podmínkami stanovenými živnostenským zákonem (ŽZ). Podnikatel (stejně tak odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ)  a nesmí u nich trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8a ŽZ). Zvláštními podmínkami provozování živnosti…

 • Vyzvednutí hotových dokladů

    OBČANSKÝ  PRŮKAZ CESTOVNÍ  PAS D A T U M D A T U M Podání       K vyzvednutí Podání      K vyzvednutí 18.06.2024 09.06.2024 18.06.2024 10.07.2024 19.06.2024 10.06.2024 19.06.2024 10.07.2024 20.06.2024 10.07.2024 20.06.2024 11.07.2024 21.06.2024 11.07.2024 21.06.2024 11.07.2024 Vyhotovený doklad  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a…

 • Ověřování podpisů a listin

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad, který vidimaci…

 • Evidence obyvatel

  Vyřízení trvalého pobytu Změna trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to: v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Pokud jste vlastníkem jednotky v osobním vlastnictví, stačí váš občanský průkaz. Vlastnictví…

 • Vydání rybářského lístku

  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství,…

 • Cestovní pas

  než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k žádosti o cestovní doklad a převzetí vyhotoveného je potřeba platný občanský průkaz pokud jste nabyli české státní občanství, vezměte si s sebou matriční doklady (listinu s vystaveným rodným listem) žádost o cestovní pas za nezletilou osobu mladší 18 let podává zákonný zástupce, pěstoun nebo opatrovník, který vždy oprávněnost dokládá rodným…

 • Czech Point

  Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Najdete ho v prvním patře radnice a můžete tu vyřídit ověření podpisu, nechat si udělat výpis z rejstříků (nemovitostí, obchodního, živnostenského i trestního) nebo třeba zjistit, o kolik jste přišli bodů kvůli přestupkům při řízení vozidla. Na Praze 13 funguje Czech POINT už od 28. března…

 • Občanský průkaz

  než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas. Pokud není trvalý pobyt na území ČR, je nutné předložit rodný list s dokladem o státním občanství nebo platný cestovní pas. u občanského průkazu, kdy bude výměna…